_

Çavpet Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında

Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Çavpet Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv İnş. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Çavpet Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv İnş. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Çavpet olarak aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla www.cavpet.com internet sitesinde bulunan Çavpet Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında ayrıntılı olarak belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında Çavpet Veri Sorumlusu sıfatıyla; çalışanlar, çalışan yakını, stajyerler, veli temsilci, müşteriler, potansiyel müşteriler, tedarikçi grupları, referans, hissedarlar, ziyaretçilerden iş akdi ve mevzuattan kaynaklı süreçler için aldığı kişisel veriler;

 • Mesleki Deneyim ve yeterlilik bilgi ve sertifikaları, eğitim katılım formları, eğitim sınav bilgileri,
 • Kimlik Fotokopisi ve Ehliyet Bilgileri,
 • Telefon numarası, Adres, E-mail adresi (iletişim bilgileri),
 • Çalışan yakını ad soyad, telefon iletişim bilgileri,
 • Çalışan ve çalışan adaylardan CV’den alınan dernek üyeliği bilgisi,
 • Finans verileri, fatura, irsaliye, fiş, maaş verileri, AGİ, BES ve icra ödeme bilgileri, kıdem, ihbar ve tazminat, teklif, banka ve finansal müşteri tedarikçi bilgileri,
 • Personel, tedarikçi ve müşteri sözleşmeleri, hukuki evrakları, dava bilgileri
 • Referansların ad soyad, telefon e-mail bilgileri,
 • Çalışan adli sicil ceza mahkûmiyet bilgisi,
 • Sağlık raporu, boy kilo, Kan grubu ve sigara kullanım bilgileri, personel muayene bilgileri, işe giriş sağlık formları, İSG Raporları,
 • Gelen talep ve şikâyet bilgileri,
 • Kamera kayıtları, Log kayıtları bilgileri ve İP Bilgileri verilerini almakta ve amacı dahilinde işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İlgili kişi olarak Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak Çavpet Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv İnş. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenebilmektedir;

 • periyodik muayene süreçlerinin yürütülebilmesi ve iş kazası durumlarında ilgili sağlık kurumlarına bilgi verilebilmesi,
 • KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile Çavpet kurum departmanları tarafından belirlenen amaçlar dahilinde işlenmektedir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla www.cavpet.com internet sitesinde bulunan Çavpet Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında ayrıntılı olarak ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Çavpet Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv İnş. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizi aşağıda KVKK’nın 5. ve 6. Maddesinde belirtilen;

 • Sizlerin açık rızası,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • İş sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi bilgisayar vasıtasıyla kayıtların tutulduğu elektronik ortamda (e-mail, sunucu, kurumsal uygulama, devlet uygulamaları), fiziksel olarak özlük, sözleşmeler, formlar ya da görsel fotoğraf, video kaydı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel veriler, KVKK Madde 8 ve Madde 9’da öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda üçüncü kişilere aktarılabilir.

İşlenen kişisel verileriniz yurt içindeki;

Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan veri konusu kişi gruplarına aktarılabilir:

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile aktarılmaktadır:

İşlenen kişisel verileriniz yurt dışındaki;

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

Çavpet Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv İnş. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesine, saklanmasına ve imha edilmesine ilişkin olarak benimsediği ilkeleri ayrıntılı şekilde www.cavpet.com adresindeki Çavpet Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasından ve Çavpet Veri Saklama İmha Politikasından inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep       etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Çavpet Başvuru Formu’nu doldurarak Çavpet’in Hamidiye Mahallesi, İbrahim Öktem Bulvarı No:13 Merkez/Karaman adresine yazılı olarak, “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla cavpet@hs01.kep.tr adresine veya elektronik posta üzerinden kvkk@cavpet.com adresine iletebilirsiniz.

Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.